Search
Close this search box.

Reserviläisten viestiturvallisuuden tukena

Viimeisimmät

Elektroninen suojautuminen (ELSU) on yksi elektronisen sodankäynnin (ELSO) osa-alueista, josta jokaisen kannattaa olla kiinnostunut, sillä se koskee nykyaikana käytännössä meitä kaikkia.

Elektroninen suojautuminen läpileikkaa eri puolustushaaroja ja aselajeja sisältäen erilaisia menetelmiä, joilla suojaudutaan vastapuolen elektronisen sodankäynnin toimenpiteiltä. Näitä voivat olla esimerkiksi elektroninen vaikuttaminen (ELVA) ja elektroninen tiedustelu (ELTI).

Elektronisen suojautumisen kurssit tarjoavat hyödyllistä tietoa kenelle tahansa. Erityisesti kursseista hyötyvät aselajiin katsomatta kaikki viestilaitteiden käyttäjät sekä päällystö, jonka on kyettävä johtamaan kaikissa tilanteissa ja kouluttamaan alaisensa.

Kurssien tavoitteena on opettaa kaikille kurssilaisille elektronisen suojautumisen periaatteet. Kurssit eivät valmenna suoraan mihinkään yksittäiseen tehtävään, vaan kurssin käyneiden toivotaan vievän oppejaan omiin sijoituksen mukaisiin tehtäviin ja joukkoihin.

ELSU, ELSO ja kyber – mitä ne oikein ovat

Länsimaisen jaottelun mukaan elektroninen sodankäynti jaetaan elektroniseen tukeen (ELTU), elektroniseen vaikuttamiseen (ELVA) sekä elektroniseen suojautumiseen (ELSU). Näitä tukee strategiseen tiedusteluun kuuluva signaalitiedustelu (SIGINT).

Vuoteen 2021 asti MPK:n tarjoamat elektronisen sodankäynnin kurssit kulkivat ELSO-kurssien  nimellä. Nimi päätettiin muuttaa hieman täsmällisemmäksi, koska kurssit ovat koko ajan tähdänneet nimenomaan elektronisen suojautumisen eli ELSU:n parantamiseen. Muiden elektronisen sodankäynnin osa-alueiden kouluttamisesta vastaa Puolustusvoimat. Puolustusvoimien tarjoama koulutus ei ole samalla tavalla aselajeja läpileikkaavaa, vaan kyse on yksityiskohtaisesta järjestelmäosaamisesta, jonka kouluttamiseen MPK ei osallistu mm tietoturvasyistä ja lainsäädännöllisistä rajoitteista johtuen.

Elektroninen sodankäynti ja suojautuminen sekoittuvat helposti kyberiin, sillä aiheilla on monia yhtymäkohtia. Kyse ei ole kuitenkaan synonyymeistä tai hierarkisista termeistä, vaan kyseessä on hieman eri asiat. Niillä on kuitenkin paljon yhtäläisyyksiä ja päällekkäisyyksiä, joten täsmällinen rajanveto on sekä vaikeaa että tarpeetonta. Sekä ELSO että kyber ovat molemmat osia laajempaa informaatiosodankäynnin kokonaisuutta, jonka ymmärrys nykyaikaisen hybridisodankäynnin aikana on oleellisen tärkeää.

Tyypillisesti elektronisella sodankäynnillä viitataan langattomien verkkojen, sensorien ja tutkien kautta tapahtuvaan sodankäyntiin ja kyberillä langallisten verkkojen kautta tapahtuvaan sodankäyntiin, mutta toisinaan näiden erottelu voi tosiaan olla hieman keinotekoista. On toki tärkeää ymmärtää, että termeillä on eroja, mutta määritelmiä olennaisempaa on hyvän kokonaiskuvan rakentaminen ja käytännön tuntemus. Erityisesti arjen ratkaisuja käytettäessä on tärkeää ottaa tasapuolisesti molempia näkökulmia huomioon.

Moni varmasti muistaa varusmiespalvelusajoilta hokeman “tasatilanteessa voittaa se joukko, jolla on siistimmät pinkat ja punkat”. Hokema kuvaa osuvasti kurinalaisuuden vaikutusta myös elektronisen suojautumisen kannalta. Kurinalainen joukko ei paljasta sijaintiaan turhilla lähetteillä, ei vuoda salassa pidettävää tietoa ja on valmis aktiivisiin vastatoimiin, sekä on varautunut vastapuolen tiedusteluun ja vaikuttamisyrityksiin.

MPK:n elektronisen suojautumisen kurssitarjonta

MPK:n elektronisen suojautumisen kurssit auttavat ymmärtämään, millaisia uhkia omalle toiminnalle vastapuolen toiminta osana elektronista sodankäyntiä voisi muodostaa ja tarjoaa niihin vastakeinoja. Joukon toimintakykyä ELSO-uhkan alla voi parantaa ratkaisevasti jo pienellä harjoittelulla ja perusperiaatteiden tuntemuksella. Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että nykyinen sodankäynti on hyvin riippuvaista erilaisista langattomista johtamisjärjestelmistä, tutkista, sensoreista ja navigointilaitteista – siis laitteista, joihin ELSO-uhka kohdistuu.

Vaikka ELSO onkin varsin tekninen aselaji, ei kurssilaisilta edellytetä alan täydellistä hallintaa. Radiotekniikan ja elektroniikan perustiedot, kuten esimerkiksi alan opinnot, radioamatööriharrastus tai tietoturvatuntemus auttavat, mutta eivät ole mikään edellytys.Varusmiesaikainen JOJÄ-peruskoulutuskin antaa jo hyvän pohjan. Tarvittava tekniikka opetetaan etäjaksoilla. Kurssilaisilta edellytetään turvallisuuskeskeistä ajattelua, ymmärrystä sotilaallisen viestinnän kontekstista sekä ennakkoluulotonta asennetta.   

Maanpuolustuskoulutus MPK:n elektronisen suojautumisen koulutusohjelma vahvistettiin alkuvuodesta 2022 ja MPK järjestää sen mukaisesti kolmea kurssia: ELSU-peruskurssi, ELSU-jatkokurssi ja ELSU-erikoiskurssi.

ELSU-peruskurssi on hyvin käytännönläheinen ja tarkoitettu kaikille viesti- ja johtamisjärjestelmiä käyttäville. Eli siis käytännössä kaikille. Kannustamme kaikenlaisista taustoista tulevia osallistumaan kurssille hyvin matalalla kynnyksellä, sillä mitään esitietovaatimuksia ei ole. Kurssi koostuu etäluennoista, PVMoodle-tehtävistä ja viikonlopun mittaisesta lähijaksosta, jolla harjoitellaan kenttäradiokalustolla elektronista suojautumista. Kurssin jälkeen kurssilaisilla on perustason osaaminen vastapuolen tiedustelun vaikeuttamiseksi sekä kyky tunnistaa ja väistää mahdollista vaikuttamista.

ELSU-jatkokurssi on menee hieman syvemmälle tekniikkaan, mutta mikään alan ammattilainen ei tarvitse olla kurssille osallistuakseen. Kurssin pääasiallisena sisältönä on valottaa geneerisen signaalitiedustelun toimintaa, jotta kurssilaisille muodostuu konkreettinen ymmärrys millaiselta oma toiminta saattaa vastapuolen tiedustelulle näyttää. Myös jatkokurssi koostuu ennakkoon tehtävästä teoriaosuudesta ja käytännönläheisestä lähiopetusviikonlopusta. Jatkokurssi syventää peruskurssin osaamista erityisesti tiedustelu-uhkien näkökulmasta ja viestikurin merkityksestä.

ELSU-erikoiskurssi on vaihtuvateemainen kouluttajakurssi, jolla syvennetään kouluttajien osaamista sekä kehitetään MPK:n ELSU-koulutusympäristöä.

Kaikki ELSU-kurssit keskittyvät johtamisjärjestelmillä tai viestilaitteilla suojautumiseen, mutta samoja oppeja voidaan hyödyntää laajemminkin. Esimerkiksi eri aselajeissa erilaisia sensoreita käyttävät reserviläiset voivat hyödyntää oppimaansa omassa aselajissaan, kuten vaikka tulenjohdossa tai tiedustelussa. Vaikka MPK:n ELSU-kurssit käsittelevät lähinnä johtamisjärjestelmiä, ovat ELSO ja ELSU paljon laajempia aiheita. Taistelukentillä käytetään paljon muitakin laitteita kuten tutkat, hakupäät, etäisyysmittarit ja navigointilaitteet, jotka kaikki hyödyntävät sähkömagneettista spektriä.

Kannustammekin siis käymään elektronisen suojautumisen kursseja ennakkoluulottomasti yli aselaji- ja puolustushaararajojen. Kurssit kehittävät omaa osaamista ja auttavat kokonaiskuvan rakentamisessa. ELSU-kursseille voi myös hakeutua kouluttajaksi käymällä perus- ja jatkokurssit (tai osoittamalla vastaavaa osaamista) sekä MPK:n kouluttajakoulutus. Sekä kurssien käyminen että kouluttajana toimiminen ovat erinomaisia tapoja ylläpitää ja kehittää omaa erikoisosaamistaan ja vaikuttaa myös suotuisasti omaan reserviläisuraansa.

ELSU-kurssit löytyvät vuosittain MPK:n kurssikalenterista.

Tervetuloa kursseille!

Jouni Salmi                     Otto Mangs

Liity jäseneksi

Alla olevilla painikkeilla Reserviläisliiton tai Reserviupseeriliiton jäsenhakulomakkeeseen.