Koulutustarjonta uudistui

Viimeisimmät

Sipoossa lipunnaulaus

Sipoon Reserviläiset ry:n lipunnaulaustilaisuus pidettiin Sipoon seurakuntatalolla lauantaina 16.9.2023.

Nuorten reserviläisten päivä

Puolustusvoimien Uudenmaan Aluetoimisto (UUDALTSTO) järjesti yhteistyössä alueensa reservipiirien kanssa Nuorten Reserviläisten päivän Santahaminassa.

1. TAISTELU RAKENNETULLA ALUEELLA

Rakennettu alue muodostuu infrastruktuurista, rakennuksista ja niiden rakenteista, lisäksi rakennettuun alueeseen kuuluvat myös rakennetulla alueella sijaitsevat tiet ja muut kulkureitit sekä ulkoilualueet, metsät, kalliot ja vesistöt. Rakennettua aluetta käsitellään kolmiulotteisesti, jossa toimintaa tapahtuu maatasossa, ilmatilassa sekä maanalaisissa tiloissa.

Rakennettujen alueiden sotilaallinen merkitys on kasvanut kaupungistumisen myötä merkittävästi. Kaupungeissa sijaitsevat merkittävät yhteiskunnan talouteen, päätöksentekoon, viestintään, työhön ja asumisen liittyvät rakenteet. Teollisuusalueilla, keskitetyissä rakennuskohteissa ja erillisissä rakennetuissa kohteissa huolehditaan energiantuotannosta- ja jakelusta, elämisen kannalta välttämättömien palveluiden ja tuotannon toteuttamista. Rakennettu alue voi olla itsessään sotilaallisesti merkittävä tai se voi olla tiestön tai muun merkittävän strategisen toiminnan vuoksi merkittävä solmukohta.

Operatiivisessa toiminnassa korostuvat lyhyet toimintaetäisyydet, suuri joukkojen tarve, haasteellinen toimintaympäristö ja ympäristön tarjoama suoja, toiminnan fyysisyys sekä turvallisten taistelutekniikoiden hallinta.

Lisäksi tilanteen edellyttämä aseenkäyttö ja liike, tulen tarkkuus, havainnointi, suunnittelu ja päätökset ovat osa perustaistelumenetelmiä taistelussa rakennetulla alueella.

Maanpuolustuskoulutus MPK:n taistelu rakennetulla alueella koulutusohjelman tavoitteena on ylläpitää ja kehittää reserviläisten rakennetun alueen taistelun osaamista erilaisissa ja muuttuvissa olosuhteissa. Pääpainopisteenä on turvallisten ja strukturoitujen perustaistelumenetelmien hallitseminen yksittäisen taistelijan, partion ja ryhmän näkökulmasta.

Taistelu rakennetulla alueella koulutusohjelma koostuu kolmesta koulutuskokonaisuudesta:

  1. TRA peruskurssi koulutuskokonaisuus (2 erillistä kurssia)
  2. TRA jatkokurssi koulutuskokonaisuus (2 erillistä kurssia)
  3. Kouluttajakoulutus

Taistelu rakennetulla alueella kurssit muodostavat nousujohteisen koulutuskokonaisuuden, jossa reserviläinen aloittaa omien perustaitojen- ja tietojen kehittämisen kaksi erillistä kurssia sisältävällä taistelu rakennetulla alueella peruskurssi koulutuskokonaisuudella. Peruskurssin painopisteenä on yksittäisen taistelijan ja partion toiminta rakennetulla alueella ja turvallinen asekäsittely. Peruskurssi koulutuskokonaisuuden jälkeen on mahdollista hakeutua kaksi erillistä kurssia sisältävälle taistelu rakennetulla alueella jatkokurssi koulutuskokonaisuuteen. Jatkokurssilla reserviläinen harjaantuu taisteluun rakennetulla alueella partion- ja ryhmän jäsenenä sekä käyttämään erikoisvälineistöä osana rakennetun alueen toimintaa. Kaikki kurssit sisältävät etäopiskelujakson PVMoodlessa.

Syksyllä 2022 toteutetaan Etelä-Suomen maanpuolustuspiirissä ensimmäistä kertaa taistelu rakennetulla alueella- erikoiskurssi, jossa osana puolustus- ja hyökkäysharjoituksia hyödynnetään airsoft-aseita. Erikoiskurssin pääpainopisteenä on harjoittelun toiminnallisuus osana perustaistelumenetelmiä. Erikoiskurssille osallistuminen edellyttää perus- ja jatkokurssi koulutuskokonaisuuden hyväksytysti suorittamista.

Jatkokurssi koulutuskokonaisuuden suorittamisen jälkeen on mahdollista hakeutua taistelu rakennetulla alueella kouluttajaksi suorittamalla MPK:n kouluttajakoulutus.

2. SOTILASPOLIISITOIMINTA

Sotilaspoliisitoiminnalla on merkittävä rooli osana Suomen kokonaisturvallisuutta ja tämä korostuu aktiivisessa viranomais- ja sidosryhmäyhteistyössä.  Toimintavalmiutta eri viranomaistahojen sekä muiden sidosryhmien kanssa ylläpidetään ja kehitetään harjoittelemalla mahdollisia skenaarioita ja huomioimalla kaikkien toimijoiden vastuualueet ja rajapinnat osana kokonaisturvallisuutta.

Sotilaspoliisitehtävät ovat muuttuneet viime vuosina yhä vaativimmiksi ja tämän vuoksi toiminta-ajatusta on muutettu vieläkin aktiivisempaan suuntaan. Hybridiuhat ja nopeasti aktivoituvat uhkatilanteet ovat edellyttäneet toiminnan uudelleen suuntaamista sekä digiteknologian käytön laajempaa hyödyntämistä osana kokonaistoimintaa. Sotilaspoliisitoiminnan yleiset toiminnat keskittyvät aluevalvonta-, kohteensuojaus-, henkilösuojaus-, ohjaus-, tiedonkeruu- ja tiedustelutehtävien ympärille sekä toimintaympäristössä tapahtuvaan viranomais- ja sidosryhmäyhteistyöhön, mutta merkittävänä osana kokonaistoimintaa ovat erikseen toteutettavat erikoistehtävät. Sotilaspoliisitoimintaa toteutetaan kaikissa toimintaympäristöissä, mutta kaupungistumisen myötä osa toiminnoista on keskittynyt kaupunki- ja taajama-alueille. Muuttuneen toimintaympäristön vuoksi taisteluajatus ja toiminta-alue on siirtynyt laajempien alueiden valvontaan ja nopeaan sekä skaalautuvaan reagointikykyyn eri uhkien osalta.

Kuva: Tommy Koponen

Sotilaspoliisitoiminta edellyttää vahvaa perustaistelumenetelmien osaamista, lainsäädännön tuntemista, päätöksentekokykyä, kokonaisuuksien hallintaa ja erityisesti tilannetajua. Muuttuneen toimintaympäristön myötä sotilaspoliisitoiminnan vaatimukset ovat kasvaneet ja proaktiivisen toiminnan tulee pystyä vastaamaan mitä moninaisimpiin uhkiin.

Maanpuolustuskoulutus MPK:n sotilaspoliisikoulutusohjelman tavoitteena on ylläpitää ja kehittää kokonaisturvallisuutta sotilaspoliisitoiminnan osalta ja pääpainopisteenä on sotilaspoliisitoimintakokonaisuuden eri kurssikokonaisuuksien sisältöjen osaamisen kouluttaminen reserviläisille yksittäisen taistelijan, partion ja ryhmän näkökulmasta.

SPOL koulutusohjelma koostuu viidestä koulutuskokonaisuudesta:

SPOL peruskurssi koulutuskokonaisuus (3 erillistä kurssia)

SPOL Kohteensuojaus jatkokurssi koulutuskokonaisuus (3 erillistä kurssia)

SPOL suojuetoiminta jatkokurssi koulutuskokonaisuus (3 erillistä kurssia)

SPOL vastatoiminta jatkokurssi koulutuskokonaisuus (3 erillistä kurssia)

Kouluttajakoulutus

Sotilaspoliisikoulutusohjelman koulutuskokonaisuudet muodostavat nousujohteisen koulutuspolun reserviläiselle ja kouluttautuminen alkaa sotilaspoliisi peruskurssi koulutuskokonaisuudesta, joka sisältää kolme erillistä kurssia: SPOL peruskurssi 1, SPOL peruskurssi 2 ja SPOL peruskurssi 3.

Peruskurssi koulutuskokonaisuuden suorittaminen antaa perustaidot sotilaspoliisitoiminnasta ja perusvalmiudet toimia osana sotilaspoliisipartiota. Peruskurssi koulutuskokonaisuuden suorittamisen jälkeen voi hakeutua mukaan SPOL kohteensuojaus- , SPOL suojuetoiminta- tai SPOL vastatoiminta jatkokurssi koulutuskokonaisuuksiin. Kaikki jatkokurssi koulutuskokonaisuudet sisältävät kukin kolme erillistä kurssia, jokainen kestoltaan yhden viikonlopun. Kaikki kurssit sisältävät etäopiskelujakson PVMoodlessa.

Sotilaspoliisikoulutusohjelman kaikkien koulutuskokonaisuuksien suorittaminen antaa laajan kokonaisnäkemyksen tämän päivän sotilaspoliisitoiminnasta ja valmiudet toimia erilaisissa sotilaspoliisitehtävissä partio- ja ryhmätasolla.

Kuva: Turo Oraste

MPK:n sotilaspoliisitoiminnan kouluttajatehtävissä toimiminen edellyttää MPK:n kouluttajakoulutuksen suorittamista. Sotilaspoliisi peruskurssi koulutuskokonaisuuden sekä jatkokurssi koulutuskokonaisuuden jälkeen on mahdollista hakeutua kouluttajakoulutukseen.

Tervetuloa mukaan Maanpuolustuskoulutus MPK:n taistelu rakennetulla alueella (TRA) ja sotilaspoliisi (SPOL) toimintaan kurssilaisena tai kouluttajana. Osallistumalla MPK:n kursseille reserviläinen kehittää omaa osaamistaan ja parantaa merkittävästi mahdollisuuksiaan saada sijoitus Puolustusvoimien sodan ajan kokoonpanossa. Kaikki taistelu rakennetulla alueella- ja sotilaspoliisitoiminta kurssit löytyvät MPK:n koulutuskalenterista: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri

Nähdään kursseilla.

Terveisin Jarkko Paananen

Artikkelin kirjoittaja Jarkko Paananen toimii MPK Etelä-Suomen maanpuolustuspiirissä koulutuspäällikkönä.

Liity jäseneksi

Alla olevilla painikkeilla Reserviläisliiton tai Reserviupseeriliiton jäsenhakulomakkeeseen.